KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da

belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. AZURE the BOSPHORUS nezdindeki kişisel verileriniz

aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla

aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan

haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.


1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler ve Hukuki Sebebi

AZURE the BOSPHORUS tarafından veri sorumlusu sıfatı ile internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi,

restoranlar, sosyal medya mecraları, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi

farklı kanallarda icra edilen üretim ve tadilat süreçlerindeki yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere

kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama

imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ortaya çıkan

ve icra edilen sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, AZURE the BOSPHORUS veya AZURE the BOSPHORUS adına veri işleyen gerçek

ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda

belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

 • Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik / anket formu,

 • İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,

 • İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere

doldurduğunuz iletişim formları,

 • Çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız,

 • Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz her türlü

elektronik postalar, talepler, iş emirleri, faks ve mektuplar,

 • Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek

veren üçüncü kişi firma(lar),

 • Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız,

 • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,

 • Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,

 • Franchise’larımız ve diğer satış ağı.

Yukarıda anılan yöntemler uyarınca kişisel verileriniz, tarafınızla sözleşme kurulması durumunda

sözleşmenin kurulması ve devamında sözleşmenin ifası amacıyla gerekli olan verileriniz KVKK m.5/2(c)

bendinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” istisnasına dayalı olarak açık rızanız

olmaksızın yalnızca işbu aydınlatma metninde dayalı olarak işlenecektir. Tarafınızla AZURE the BOSPHORUS

arasında sözleşmenin kurulması veya ifası amacıyla gerekli olan kişisel verilerinizin haricindeki tüm kişisel

verileriniz ise işbu metni okumanızı müteakip açık rıza vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak

işlenecektir. Tarafınızla sözleşme kurulması sırasında veya devamında sözleşmenin ifası için gerekli olan

kişisel verilerinizin haricindeki bu kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermeme hakkınız olduğunu,

tarafınızla sözleşme kurulması veya ürün satın almanız için bu açık rızanın bir ön şart olmadığını belirtmek

isteriz.


2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları


AZURE the BOSPHORUS olarak, yukarıda sayılan yöntemlerle toplanacak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel

verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir,

güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç

için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, aşağıda detaylı olarak

belirtilen 3.kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına

aktarılabilir.

AZURE the BOSPHORUS müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi ticari ve pazarlama

stratejilerimizi belirlemek, geliştirmek amacı ile kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve

şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vermek,

satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerimizin yürütülmesinde öncülük etmeniz, satış ve pazarlama

faaliyetleri için yapılacak analizler ve profilleme çalışmalarını yapabilmemiz, sizlere daha iyi hizmet

standartları oluşturabilmek, AZURE the BOSPHORUS ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi

amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak

kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız. Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her

türlü bilgi” olarak tanımlanabilir ve şu bilgileri içerir: Ad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, doğum tarihi.


3. Kişisel Verilerin 3. Kişilere ve Yurtdışına Aktarılması

AZURE the BOSPHORUS, söz konusu kişisel verilerinizi KVKK’da ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik

esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması

kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş

ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve

hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, franchiselerimiz,

kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu

desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar,

AZURE the BOSPHORUS adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve

pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar, faaliyetlerimizin

gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir

zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak

üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.


4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

AZURE the BOSPHORUS ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir;

a)AZURE the BOSPHORUS’ın kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri

işlediğini öğrenme,

b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

c) AZURE the BOSPHORUS’ın yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin

aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.


Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz

Unvan : AZURE the BOSPHORUS

Mersis no : -

E-mail adresi : info@azurethebosphorus.com

Posta adresi : Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi No:47 Fındıklı - Beyoğlu / İstanbul